Eineltisstefna

GILDISSVIÐ

Stefnuskjalið tekur yfir alla starfsemi Slippsins. Það er stefna Slippsins að samskipti starfsmanna einkennist ávallt af kurteisi, virðingu og hjálpsemi. Sömu gildi eiga við um samskipti við viðskiptavini Slippsins. Starfsmenn eiga að njóta verndar gegn andlegu og líkamlegu áreiti, áreitni er undir engum kringumstæðum liðið á vinnustöðum fyrirtækisins. Meðvirkni starfsmanna í einelti er fordæmd.

ÁBYRGÐ

Stjórnendur bera ekki aðeins ábyrgð á störfum starfsfólks heldur einnig því að grundvallarreglur samskipta á vinnustað séu virtar. Nýjum starfsmönnum er kynnt stefna og viðbragðsáætlun fyrirtækisins í eineltismálum strax við upphaf starfs.

Einelti á vinnustað:

Á vinnustöðum geta komið upp ágreiningsmál og hagsmunaárekstrar sem valdið geta óþægindum. Mikilvægt er að leysa slík mál án tafar áður en þau þróast til verri vegar.

Skilgreining fyrirtækisins á hvað einelti og kynferðisleg áreitni er, styðst við reglugerð nr. 1000/2004,

AÐGERÐIR

Fyrirtækið mun grípa til aðgerða gagnvart starfsmönnum sem leggja aðra í einelti, t.d. með áminningu, tilflutningi í starfi eða uppsögn. Alvarleg atvik verða hugsanlega kærð að höfðu samráði við þolanda. Gerandur eineltis verða látnir axla ábyrgð.

VIÐBRÖGÐ

Starfsmaður sem verður fyrir eða hefur vitneskju um einelti eða kynferðislega áreitni skal snúa sér hið fyrsta til framkvæmdastjóra eða gæðastjóra Slippsins eða næsta yfirmanns og tilkynna um atvikið. Þessir aðilar skulu sýna þolanda fullan trúnað.

Þegar stjórnendur fá vitneskju um einelti skulu þeir bregðast við samkvæmt eftirfarandi viðbragðsáætlun.

  • Metin er þörf þolanda fyrir bráðan stuðning og hann veittur tafarlaust.
  • Leggja skal áherslu á að leysa málið hið fyrsta og koma í veg fyrir frekara einelti. 
  • Vinnuaðstæður metnar.
  • Grípa til viðeigandi ráðstafana.
  • Fylgja því eftir að einelti endurtaki sig ekki á vinnustaðnum.

Sá aðili, sem samband er haft við, ákvarðar síðan í samráði við þolandann hvert framhaldið verður. Hægt er að velja á milli óformlegrar eða formlegrar málsmeðferðar.

Óformleg málsmeðferð

Óformleg málsmeðferð felur í sér að leitað er upplýsinga hjá þolanda og honum veittur stuðningur með trúnaðarsamtali eða ráðgjöf. Aðrir innan vinnustaðarins eru ekki upplýstir um málið.

Formleg málsmeðferð

Gerð er hlutlaus athugun á málsatvikum. Rætt er við þolanda, geranda og aðra sem veitt geta upplýsingar um málið. Mikilvægt er að leita upplýsinga um tímasetningar og fá fram gögn ef einhver eru, s.s. tölvupósta, sms-skilaboð eða annað.

Fundin verður lausn sem m.a. getur falist í breytingum á vinnustaðnum, vinnubrögðum eða vinnuskipulagi. Gerandi mun fá leiðsögn og aðvörun, eða verður færður til í starfi.

Málinu skal fylgt eftir og rætt við aðila þess að ákveðnum tíma liðnum. Fylgst verður með samskiptum aðila málsins.

Láti gerandi ekki segjast og viðheldur eineltinu leiðir það til uppsagnar hans úr starfi.